FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #96728 / / Total number of messages: 5 / Thread View Count: 893 / Add thread to favorites:
YARO 96728 286 grimme either
grimme
:-\
0,0,0
Re: grimme
Yaro czy te zdjêcia s¹ z twojego gospodarstwa?
0,0,0
Re: grimme
to gospodarstwo Chylice ko³o Skierniewic. Na szczêœcie u
mnie w gospodarstwie nie ma takiego burdelu jak tam. Ja na
miejscu mojej uczelni wstydzi³bym siê pokazaæ taki sprzêt w
tak zaniedbanym stanie. Có¿- nie ja tu decydujê
0,0,0
Re: grimme
Burdel mo¿e i faktycznie tam jest, ale sprzêt wydaje siê
interesuj¹cy przynajmniej dla mnie. Czy ta sadzarka ma
dozownik do zaprawy?A z boku mamy bunkier za³adowczy? Jaki
macie tam jeszcze sprzêt? Chodzi mi o wyposa¿enie
przechowalni i maszyny do pielêgnacji ziemniaków i warzyw.
0,0,0
Re: grimme
Sprzêt jest rzeczywiœcie ca³kiem ok.Nie chcê sk³amaæ z tymi
baniakami przy sadzarce ale mi te¿ siê wydaje ¿e s³u¿¹ do
dozowania zaprawy. Urz¹dzenie stoj¹ce po lewej stronie to
przenoœnik do ziemniaków po³¹czony z myjni¹ ziemniaków.
Gospodarstwo odstawia je do Frito Lay i musz¹ byæ nie doœæ
¿e wysokiej jakoœci, to jeszcze umyte. Ma³o gospodarstw w
Polsce ma tak wydajny i drogi sprzêt do czyszczenia
ziemniaka. Poza tym gospodarstwo posiada 2-rzêdowy kombajn
Grimme do ziemniaków za-bagatela 400 tys zl, maj¹ jeszcze z
ciekawszych rzeczy John Deera z 6 metrowym hederem do zbo¿a
i przystawk¹ do kukurydzy, case mx 170 ,ci¹gnik same 190 KM,
i jeszcze sporo sprzêtu, którego nie zdo³a³em dok³adnie
obejrzeæ bo by³em tam tylko 1 dzieñ. A przechowalni do
ziemniaków nie maj¹ i wszystko sprzedaj¹ w sezonie-maj¹ tam
200ha ziemniaka
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.071sec